Stichting MovieLearning

Stichting MovieLearning ondersteunt ideële projecten door middel van een hoge kwaliteit video leeromgeving over menselijk gedrag.

Over de stichting

De Stichting MovieLearning heeft, conform haar statuten, de missie om wereldwijd een leeromgeving te kunnen aanbieden die mensen helpt door middel van inspirerende en emotioneel genezende beelden. Met deze filmsclips kunnen mensen de tekortkomingen van het leven beter aan en kunnen ze meer vrede vinden in zichzelf en onderling. De Stichting werkt samen met de werkorganisatie Double Healix, die eveneens ideële doelen heeft (social enterprise). Financiële inkomsten van de stichting worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de online leeromgeving MovieLearning. Hiermee ondersteunt de stichting projecten die maatschappelijk meerwaarde opleveren. Dit zijn veelal projecten waarin duurzaamheid, conflicthantering/verzoening, vriendschap of opvoeding centraal staan.

Stichting MovieLearning overziet het bouwen van de video leeromgeving en bewaakt het ideële karakter. De werkorganisatie Double Healix levert het gedachtegoed en de psychologische en film-technische know-how. Het bestuur van Stichting MovieLearning wordt gevormd door deskundigen met gedeelde ideële doelstellingen, kennis van gedragsontwikkeling en financiële affiniteit. Het bestuur heeft geregeld overleg met de directie, stelt de verantwoording vast en houdt via risicomanagement toezicht op de uitvoering van de doelstellingen.

Voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten

Elk project met betrekking tot een maatschappelijk thema is in samenwerking met partners uitgewerkt en resulteerde in een gewenste verandering.

project
MovieLearning voor Gasthuisouders

Opvoedingsondersteuning bieden aan met name pleegouders (van Spirit) en opvoeders in het algemeen, door middel van het geven van een lezingenreeks...

project
Online MovieLearning project

Bevorderen van inzicht en attitudeverandering met betrekking tot opvoeding en duurzaamheid.

project
Poster Zin in Opvoeden

Bevorderen van inzicht in de problemen die wereldwijd spelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de toegenomen afstand tussen rijk en arm en de overbelasting en vervuiling van de aarde.

project
Twee Double Healix lesmodules in Liberal Arts tussenjaar

Bevorderen van inzicht in de problemen die wereldwijd spelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de toegenomen afstand tussen rijk en arm en de overbelasting en vervuiling van de aarde.

project
Lezingencyclus Beeld VoorBeeld Opvoeden

Opvoedingsondersteuning bieden aan met name pleegouders (van Spirit) en opvoeders in het algemeen, door middel van het geven van een lezingenreeks...

project
#Planettoo: Theatercollege DNA van Duurzaamheid

Bevorderen van inzicht en attitudeverandering met betrekking tot opvoeding en duurzaamheid.

project
#Planettoo: Theatercollege DNA van Duurzaamheid

Bevorderen van inzicht in de problemen die wereldwijd spelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de toegenomen afstand tussen rijk en arm en de overbelasting en vervuiling van de aarde.

project
#Planettoo: Theatercollege DNA van Duurzaamheid

Bevorderen van inzicht in de problemen die wereldwijd spelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de toegenomen afstand tussen rijk en arm en de overbelasting en vervuiling van de aarde.

Bestuur

Stichting MovieLearning wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuurmodel. Dit betekent dat'bestuur en uitvoering' zijn gescheiden. De Raad van Bestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering. De uitvoering wordt gecoordineerd door de directie van de Double Healix organisatie. Door de ontwikkeling van de videoleeromgeving, het verspreiden van het Double Healix gedachtegoed en de maatschappelijke projecten (zie voorbeelden) wordt de doelstelling van de stichting gerealiseerd.

governance
Jacques Mulders

Voorzitter

governance
Nicole van der Wolk

Secretaris

...
Sabine den Hartog

Penningmeester

Beloningsbeleid Stichting MovieLearning Foundation

Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kan het bestuur besluiten dat zij recht hebben op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel en daar waar we werken met vrijwilligers hebben deze afgezien van de mogelijke vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslagen en Statuten

Hier vindt u de jaarverslagen en de statuten van Stichting MovieLearning.

Jaarverslagen

Elk jaar wordt door het bestuur een jaarverslag samengesteld. In het jaarverslag lees je wat de stichting heeft bereikt en waar alle gelden aan zijn besteed.

Statuten

Hier kunt u de statuten van de stichting downloaden.

⤓ Download statuten
Beleidsplan 2019 - 2023

Hier kunt u het beleidsplan van Stichting MovieLearning downloaden.

⤓ Download beleidsplan